КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

Calmafusion

инфузионен разтвор за говеда, овце и свине
Calmafusion
Calcium gluconate for injection 380 mg (еквивалентно на 34,0 mg или 0,85 mmol Ca2+) Magnesium chloride hexahydrate 60 mg (еквивалентно на 7,2 mg или 0,30 mmol Mg2+) Boric acid 50 mg Пластмасови флакони от 500 ml

инфузионен разтвор за говеда, овце и свине

Подходящо за
ГоведаГоведа
СвинеСвине
ОвцеОвце
Calmafusion
СЪСТАВ
Calcium gluconate for injection 380 mg (еквивалентно на 34,0 mg или 0,85 mmol Ca2+)
Magnesium chloride hexahydrate 60 mg (еквивалентно на 7,2 mg или 0,30 mmol Mg2+)
Boric acid  50 mg
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на остра хипокалциемия, усложнена от дефицит на магнезий.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва в случаи на хиперкалциемия и хипермагнезиемия.
Да не се използва в случаи на калциноза при говеда и овце.
Да не се използва след приложение на високи дози витамин D3.
Да не се използва в случаи на хронична бъбречна недостатъчност или в случаи на циркулаторни или сърдечни нарушения.
Да не се използва при говеда, страдащи от септицемични процеси в хода на остър мастит.
Да не се прилагат разтвори на неорганични фосфати едновременно или кратко време след инфузията.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Калцият може да причини преходна хиперкалциемия със следните симптоми: начална брадикардия, тревожност, мускулен тремор, слюноотделяне, повишаване на дихателната честота.
Повишаването на сърдечната честота след началната брадикардия може да показва, че е настъпило предозиране. В този случай приложението трябва да се спре незабавно. Забавените неблагоприятни реакции, които могат да се проявят като нарушения на общото състояние, и симптомите на хиперкалциемия 6 – 10 часа след приложението не трябва да бъдат диагностицирани като повтаряща се хипокалциемия.
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.
Алтернативно може да съобщавате чрез националната система за докладване.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ 
За бавна интравенозна инфузия, препоръчително за период от 20 – 30 минути.
По-малките обеми (по-малко от 50 ml) трябва да се прилагат чрез стерилна спринцовка или инфузионна помпа със спринцовка.
Говеда
14 - 20 mg Ca2 + (0.34 – 0.51 mmol Ca2 +) и 2.9 – 4.3 mg Mg2 + (0.12 - 0,18 mmol Mg2 +) на 1 kg телесна маса, което съответства на 0,4 - 0,6 ml от продукта на 1 kg телесна маса.
Овце, телета, прасета
10 - 14 mg Ca2 + (0,26 - 0,34 mmol Ca2 +) и 2,2 - 2,9 mg Mg2 + (0,09 - 0,12 mmol Mg2 +) на 1 kg телесна маса, което съответства на 0,3 - 0,4 ml от продукта на 1 kg телесна маса.
 
КАРЕНТEK СРОК
Говеда, свине и овце:
Месо и вътрешни органи: нула дни.
Говеда, овце: 
Мляко: нула чàса.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
В случай на остра хипомагнезиемия може да е необходимо приложение на разтвор с по-висока концентрация на магнезий.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага само бавно интравенозно. 
Преди приложение разтворът трябва да бъде затоплен до телесна температура.
Сърдечната честота, сърдечният ритъм и циркулацията трябва да бъдат наблюдавани по време на инфузията. В случай на симптоми на предозиране (сърдечна аритмия, спад на кръвното налягане, тревожност) инфузията трябва да се спре незабавно.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет , като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.
Този ветеринарномедицински продукт съдържа борна киселина и не трябва да бъде прилаган от бременни жени, жени в детеродна възраст и жени, правещи опити за зачеване.
Продуктът може да причини леко дразнене на кожата и очите поради ниското pH на разтвора.
Да се избягва контакт с кожата и очите.
Да се носят предпазни ръкавици и очила. 
Ако продуктът влезе в контакт с кожата или очите, изплакнете веднага с вода.
Бременност и лактация:
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Калцият увеличава ефектите на сърдечните гликозиди.
Калцият усилва сърдечните ефекти на β-адренергичните ветеринарномедицински продукти и метилксантините.
Глюкокортикоидите увеличават бъбречната екскреция на калций чрез антагонизъм с витамин D.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Когато интравенозното приложение се извършва твърде бързо, може да се появят хиперкалциемия и/или хипермагнезиемия с кардиотоксични симптоми като начална брадикардия с последваща тахикардия, сърдечна аритмия и, в тежки случаи, вентрикуларна фибрилация със спиране на сърцето.
Допълнителните симптоми на хиперкалциемия са: двигателна слабост, мускулен тремор, повишена възбудимост, тревожност, изпотяване, полиурия, спад на кръвното налягане, депресия и кома.
Симптомите на хиперкалциемия могат да продължат 6 – 10 чàса след инфузията и не трябва да бъдат неправилно диагностицирани като симптоми на хипокалциемия.
Основни несъвместимости:
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пластмасови флакони от 500 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN