КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTERFLOX-100

инжекционен разтвор за говеда, овце, кози и свине
INTERFLOX-100
Enrofloxacin 100,0 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

инжекционен разтвор за говеда, овце, кози и свине

Подходящо за
ГоведаГоведа
СвинеСвине
ОвцеОвце
КозиКози
INTERFLOX-100
СЪСТАВ
Enrofloxacin...............................................................................................100,0 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда
Лечение на инфекции на дихателните пътища, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica и Mycoplasma spp.
Лечение на остър генерализиран мастит, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli.
Лечение на инфекции на храносмилателния тракт, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli.
Лечение на септицемия, причинена от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli.
Лечение на остър микоплазмен артрит, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Mycoplasma bovis при говеда на възраст под 2 години.
Овце 
Лечение на инфекции на храносмилателния тракт, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli.
Лечение на септицемия, причинена от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli.
Лечение на мастит, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Staphylococcus aureus и Escherichia coli.
Кози
Лечение на инфекции на дихателните пътища, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Pasteurella multocida и Mannheimia haemolytica.
Лечение на инфекции на храносмилателния тракт, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli.
Лечение на септицемия, причинена от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli.
Лечение на мастит, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Staphylococcus aureus и Escherichia coli.
Свине
Лечение на инфекции на дихателните пътища, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. и Actinobacillus pleuropneumoniae.
Лечение на инфекции на пикочните пътища, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli.
Лечение на следродилен метрит-мастит-агалаксия (ММА) синдром, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli и Klebsiella spp.
Лечение на инфекции на храносмилателния тракт, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli.
Лечение на септицемия, причинена от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Escherichia coli.
 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към енрофлоксацин или други флуорохинолони или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при подрастващи коне, поради възможно увреждане на ставния хрущял.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ 
Интравенозно (говеда), подкожно (говеда, овце, кози) или интрамускулно (свине) приложение.
При многократни инжектирания трябва да се сменя мястото на приложение.
Говеда:
5 mg енрофлоксацин/kg т.м., което съответства на 1 ml/20 kg т.м., веднъж дневно, за 3-5 дни.
Остър микоплазмен артрит, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове на Mycoplasma bovis при говеда на възраст под 2 години: 5 mg енрофлоксацин/kg т.м., което съответства на 1 ml/20 kg т.м., веднъж дневно, за 5 дни.
Продуктът може да се прилага бавно интравенозно или подкожно.
Остър мастит, причинен от Escherichia coli: 5 mg енрофлоксацин/kg т.м., което съответства на 1 ml/20 kg т.м., бавно интравенозно, веднъж дневно, два последователни дни.
Втората доза може да бъде приложена подкожно. В този случай се прилага 
 В този случай се прилага карентният срок след подкожно инжектиране.
При подкожно инжектиране не трябва да се прилагат повече от 10 ml в едно място.
Овце и кози
5 mg енрофлоксацин/kg т.м., което съответства на 1 ml/20 kg т.м., веднъж дневно, подкожно, за 3 дни.
При подкожно инжектиране не трябва да се прилагат повече от 6 ml в едно място.
Свине
2,5 mg енрофлоксацин/kg т.м., което съответства на 0,5 ml/20 kg т.м., веднъж дневно, интрамускулно, за 3 дни.
Инфекции на храносмилателния тракт или септицемия, причинени от Escherichia coli: 5 mg енрофлоксацин/kg т.м., което съответства на 1 ml/20 kg т.м., веднъж дневно, интрамускулно, за 3 дни.
При свине, инжектирането трябва да се прави във врата, в основата на ухото.
При интрамускулно инжектиране не трябва да се прилагат повече от 3 ml в едно място.
Гумената запушалка може безопасно да се пробожда до 15 пъти.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Говеда: След интравенозно инжектиране: 
Месо и вътрешни органи : 5 дни. 
Мляко : 3 дни. 
След подкожно инжектиране: 
Месо и вътрешни органи : 12 дни. 
Мляко : 4 дни.
Овце: Месо и вътрешни органи : 4 дни. 
Мляко : 3 дни.
Кози: Месо и вътрешни органи : 6 дни. 
Мляко : 4 дни.
Свине: Месо и вътрешни органи : 13 дни.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Няма.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
При употреба на продукта трябва да се вземат под внимание официалната и местната антимикробна политика.
Флуорохинолоните трябва да се прилагат само за лечение на клинични състояния, при които има слабо повлияване или се очаква да се повлияят слабо от други класове антимикробни средства.
По възможност флуорохинолоните трябва да се прилагат само въз основа на изследване за чувствителност.
Употреба на продукта, която се отклонява от указанията в Кратката характеристика на продукта, може да повиши разпространението на бактерии, резистентни на флуорохинолони, и да намали ефективността от лечението с други хинолони, поради възможност за кръстосана резистентност.
Наблюдавани са дегенеративни промени в ставния хрущял при телета, лекувани перорално с 30 mg енрофлоксацин/kg телесна маса (т.м.) в продължение на 14 дни.
Употребата на енрофлоксацин при подрастващи агнета в препоръчаната доза в продължение на 15 дни води до хистологични промени в ставния хрущял, които не са свързани с клинични признаци.
Енрофлоксацинът се елиминира чрез бъбреците. Както при всички флуорохинолони, може да се очаква забавено отделяне при наличие на съществуващо бъбречно увреждане.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицин-ския продукт на животните:
Хора с установена свръхчувствителност към флуорохинолони трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. Да се избягва контакт с кожата и очите. Незабавно измийте с вода всякакви остатъци от продукта, попаднали върху кожата или очите. Измийте ръцете си след употреба. По време на работа с продукта да не се яде, пие или пуши.
Трябва да се внимава, за да се избегне случайното самоинжектиране. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет.
Бременност и лактация:
Говеда:
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт е доказана при бременни крави през първата четвъртина на бременността. Продуктът може да се прилага при бременни крави през първата четвъртина на бременността. През последните 3 четвъртини на бременността се прилага само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
Може да се прилага по време на лактация.
Овце и кози:
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
Свине:
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
Може да се прилага по време на лактация.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Да не се използва енрофлоксацин едновременно с антимикробни субстанции, действащи антагонистично на хинолони (напр. макролиди, тетрациклини или фениколи).
Да не се използва едновременно с теофилин, тъй като елиминацията на теофилин може да бъде забавена.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
При случайно предозиране могат да се наблюдават разстройства на храносмилателния тракт (напр. повръщане, диария) и неврологични разстройства.
При свине няма съобщения за неблагоприятни реакции след прилагане на 5 пъти по-висока доза от препоръчаната.
При говеда, овце и кози, предозиране не е наблюдавано.
При случайно предозиране няма антидот и трябва да се лекува симптоматично.
Основни несъвместимости:
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN