КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

MARBOSAN-BG

инжекционен разтвор за говеда и свине
MARBOSAN-BG
Marbofloxacin 100.0 mg/ml Стъклени флакони от 50, 100 и 250 ml

инжекционен разтвор за говеда и свине

Подходящо за
ГоведаГоведа
СвинеСвине
MARBOSAN-BG
СЪСТАВ
Marbofloxacin 100.0 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда: лечение на респираторни инфекции, причинени от чувствителни щамове на Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica и Mycoplasma bovis. Също така е показан за лечение на остър мастит, причинен от щамове Escherichia coli, чувствителни към марбофлоксацин по време на лактация.
Свине: лечение на синдрома на метрит-мастит-агалаксия (синдром на следродилна дисгалактия), причинен от чувствителни към марбофлоксацин бактериални щамове.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бактериални инфекции, причинени от микроорганизми,  резистентни към други флуорохинолони (кръстосана резистентност).
Да не се използва при свръхчувствителност към марбофлоксацин или друг хинолон.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Интрамускулното приложение може да причини преходни локални реакции като болка и оток в мястото на инжектиране, както и възпалителни лезии, които продължават най-малко 12 дни след инжектирането.
Въпреки това, при говеда, подкожното приложение има по-добра локална поносимост, отколкото интрамускулното. Следователно, подкожното приложение се препоръчва при тежки говеда. Предпочитаното място на приложение при говеда и свине е в областта на врата.
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка, или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ 
Говеда:
Респираторни инфекции:
Препоръчителната доза е 8 mg marbofloxacin/kg телесна маса (2 ml от ветеринарномедицинския продукт/25 kg т.м.), приложена като еднократна интрамускулна инжекция. Ако необходимото за инжектиране количество е повече от 20 ml, то следва да бъде разделено в две или повече места на инжектиране.
При респираторни инфекции, причинени от Mycoplasma bovis, препоръчителната доза е 2 mg marbofloxacin/kg телесна маса (1 ml от ветеринарномедицинския продукт/50 kg т.м.), веднъж дневно за 3 до 5 последователни дни, приложена интрамускулно или подкожно.  
Първата инжекция може да бъде поставена и интравенозно.
Остър мастит:
Препоръчителната дозировка е 2 mg marbofloxacin/kg телесна маса (1 ml от ветеринарномедицинския продукт/50 kg т.м.), веднъж дневно, поставена подкожно или интрамускулно в продължение на 3 последователни дни. Първата инжекция може да бъде поставена и интравенозно.
 
Свине (свине майки): 
Препоръчителната доза е 2 mg/kg телесна маса (1 ml Marbosan-BG на 50 kg телесна маса) чрез интрамускулно инжектиране, веднъж дневно в продължение на 3 дни.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Говеда:
Интрамускулно приложение (8 mg/kg еднократна доза): 
Месо и вътрешни органи: 3 дни.
Мляко : 72 часа.
Интрамускулно или подкожно приложение (2 mg/kg една инжекция дневно, в продължение на 3-5 дни):
Месо и вътрешни органи: 6 дни.
Мляко: 36 часа.
Свине:
Интрамускулно приложение:
Месо и вътрешни органи: 4 дни.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Продуктът не е ефикасен при лечението на остър мастит, причинен от Грам-положителни микроорганизми.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Флуорохинолоните трябва да бъдат запазени за лечение на клинични състояния, които се повлияват слабо или се очаква да се повлияят слабо от други класове антимикробни продукти. Винаги, когато е възможно, флуорохинолоните трябва да се използват само въз основа на тестове за чувствителност и при употреба на продукта трябва да се вземат предвид официалната и местната антимикробни политики. Използването на продукта, отклоняващо се от инструкциите, дадени в КХП, може да увеличи разпространението на бактерии, резистентни към флуорохинолоните и може да намали ефикасността от лечението с други хинолони поради възможността за кръстосана резистентност.
Данните за ефикасност показват недостатъчна ефикасност на продукта за лечение на остър мастит, причинен от Грам-положителни микроорганизми.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Хора с установена свръхчувствителност към флуорохинолони и/или метакрезол трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.
Трябва да се внимава за да се избегне самоинжектиране. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.
Избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците. При случаен контакт, измийте мястото с чиста течаща вода. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.
Да не се яде, пие или пуши при работа с продукта. Измийте ръцете си след употреба.
Бременност и лактация:
Лабораторните проучвания при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за тератогенност, фетотоксичност или токсичност за майката.
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт е доказана по време на  бременност при крави и при бозаещи прасета и телета.
В случай на употреба при крави по време на лактация, виж т. 10 Карентни срокове.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Не са наблюдавани симптоми на предозиране след приложение на 3 пъти препоръчителната доза.
Предозирането може да причини признаци под формата на остри неврологични нарушения, които трябва да бъдат лекувани симптоматично.
Основни несъвместимости:
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 50, 100 и 250 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN