КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

MACROTYL-250 ORAL

разтвор за перорално приложение за птици, телета и прасета
MACROTYL-250 ORAL
Tilmicosin (като phosphate) 250 mg/ml Пластмасови флакони от 240 ml

разтвор за перорално приложение за птици, телета и прасета

Подходящо за
ТелетаТелета
СвинеСвине
ПуйкиПуйки
КокошкиКокошки
MACROTYL-250 ORAL
СЪСТАВ
Tilmicosin (като phosphate) 250 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Кокошки и пуйки: За лечение и превенция на респираторни заболявания при птици, свързани с Mycoplasma gallisepticum и M. synoviae.
Телета: За лечение и превенция на респираторни заболявания при телета, свързани с Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, M. dispar и други микроорганизми, чувствителни към тилмикозин.
Прасета: За лечение и превенция на респираторни заболявания при прасета, свързани с Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae и други микроорганизми, чувствителни към тилмикозин.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност или резистентност към активната субстанция.
Да не се използва едновременно с други макролиди или ликозамиди. 
Да не се използва при животни с активно микробиално храносмилане или при еквиди и кози. 
Да не се използва при птици, които произвеждат, или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора, или при животни, предназначени за размножаване.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
В редки случаи са били наблюдавани, временно понижение на приема на вода или мляко при третиране с тилмикозин.
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кокошки, пуйки, телета (с неразвити предстомашия) и прасета.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
За перорално приложение.
Телета: Два пъти дневно, 1 мл на 20 кг телесна маса (12.5 мг/кг), включени в млекозаместителя за 3 - 5 дни.
Птици: 300 мл на 1000 литра вода за пиене (75 мг тилмикозин на литър или 15-20 мг/кг за кокошки и 10-27 мг/кг за пуйки) за 3 дни.
Прасета: 800 мл на 1000 литра вода за пиене (200 мг тилмикозин на литър или 15-20 мг/кг) за 5 дни.
Една 240 мл бутилка от MACROTYL-250 ORAL е достатъчна за третиране на 300 литра вода за пиене за прасета или 800 литра вода за пиене за кокошки и пуйки.
Една 240 мл бутилка от MACROTYL-250 ORAL е достатъчна за третиране на млекозаместител за 12 до 20 телета от 40 кг телесна маса в зависимост от продължителността на лечение.
Приемът на медикаментозната вода/ млекозаместител зависи от клиничното състояние на животните. С цел получаване на правилно дозиране, концентрацията на тилмикозин трябва да бъде коригирана съответно.
 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Трябва да се разтвори преди употреба.
Прясна медикаментозна вода и медикаментозен млекозаместител трябва да бъдат приготвяни на всеки 24 часа. 
Да не се позволява достъпът на коне или други еквиди до вода за пиене, съдържаща тилмикозин.  
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи:
Телета: 42 дни.
Кокошки: 12 дни.
Пуйки: 19 дни.
Прасета: 14 дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат, или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Прасета, кокошки и пуйки: поради начина на приложение и поради причината, че консумацията на вода зависи от клиничното състояние на животните, с цел да се осигури правилно дозиране, концентрацията на продукта, трябва да бъде коригирана съгласно приема на вода. Ако това не е възможно, може да е необходим алтернативен метод.
Животни с остри инфекции и силно намален прием на вода, първоначално трябва да бъдат лекувани с подходящ инжекционен продукт.
Нецелесъобразното използване на продукта може да увеличи разпространението на бактерии, устойчиви на тилмикозин и може да намали ефективността на лечението с тилмикозин и свързани субстанции. Лечението трябва да се базира на тестове за чувствителност.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Тилмикозинът може да предизвика дразнене. Макролидите като тилмикозин могат да предизвикат свръхчувствителност (алергии) след инжектиране, инхалация, поглъщане или контакт с кожата и очите. Свръхчувствителност към тилмикозина може да доведе до кръстосани реакции с други макролиди и обратното. Алергичните реакции към тези субстанции в редки случаи могат да бъдат сериозни и следователно директен контакт трябва да се избягва.
За да се избегне излагане при приготвяне на медикаментозната вода, индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гащеризон, предпазни очила и непромокаеми ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт. 
Да не се яде, пие или пуши при работа с продукта. 
Измийте ръцете след работа с продукта.
При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. При случаен контакт с кожата, измийте старателно със сапун и вода. При случаен контакт с очите изплакнете очите обилно с чиста, течаща вода.
Хора с установена свръхчувствителност към тилмикозин трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.
При проява на симптоми след излагане, като обрив на кожата, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. Подуването на лицето, устните и очите или затруднено дишане са по-сериозни симптоми, които изискват спешна медицинска помощ.  
Бременност и лактация:
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация.
Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
Яйценосене:
Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат, или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Не са известни. Въпреки това не е препоръчително смесването на MACROTYL-250 ORAL с други продукти. 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:
Прасетата приемат по-малко вода при прилагане на доза от 300 до 400 mg/L (1,5 до 2 пъти над препоръчаната доза).
Въпреки че това води до по-малко приемане на тилмикозин, може да доведе до дехидратация на животните. При нужда заменете с нетретирана вода.
Не са установени симптоми при кокошки, третирани с 375 mg/L за 5 дни. Доза от 75 mg/L за 10 дни е довела до фекалии с по-рядка консистенция.
Не са установени симптоми на предозиране при пуйки, третирани с 375 mg/L за период от 3 дни. Не са установени симптоми и при доза от 75 mg/L за период от 6 дни.
С изключение на слабо понижение на консумацията на мляко, не са установени други симптоми на предозиране при телета, третирани с 5 пъти над препоръчаната доза или за два пъти над препоръчания период на лечение.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пластмасови флакони от 240 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN