КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

INTERMECTIN SUPER

инжекционен разтвор за говеда
INTERMECTIN SUPER
Ivermectin - 10 mg/ml, Clorsulon - 100 mg/ml Пластмасови флакони от 50, 100 и 500 ml

инжекционен разтвор за говеда

Подходящо за
ГоведаГоведа
INTERMECTIN SUPER
СЪСТАВ
Ivermectin  10 mg/ml
Clorsulon    100 mg/ml 
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Intermectin Super е предназначен за лечение и контрол на смесена инфестация с възрастна форма на чернодробен метил и гастроинтестинални нематоди, белодробни нематоди, очни нематоди и/или кърлежи и въшки при говеда и нелактиращи млечни крави, както следва:
Гастроинтестинални нематоди (възрастни и четвърти стадий ларви):
Ostertagia ostertagi (включително инхибирани ларвни стадии), O. lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctate, C. pectinate, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (възрастни), Nematodirus helvetianus (възрастни), N. spathiger (възрастни), Trichuris spp. (възрастни).
Белодробни нематоди (възрастни и четвърти стадий ларви): Dictyocaulus viviparous
Чернодробен метил (възрастни): Fasciola hepatica
Очни нематоди (възрастни): Thelazia spp.
Щръклица (паразитен стадий): Hypoderma bovis, H. lineatum
Кратсни кърлежи: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis
Кръвосмучещи въшки: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus
 
Intermectin Super също може да се използва като помощно средство за контрол на хапещи въшки (Damalinia bovis) и крастния кърлеж Chorioptes bovis, но до пълно елиминиране може да не се стигне.
Intermectin Super, приложен в препоръчаната доза от 0.2 mg/kg телесна маса, контролира реинфекция с Haemonchus placei, Cooperia spp. и Trichostrongylus axei за период от 14 дни след третирането; Ostertagia ostertagi и Oesophagostomum radiatum за период от 21 дни след третирането и Dictyocaulus viviparus за период от 28 дни след третирането.
За постигане на оптимална полза от продължителната активност на Intermectin Super, се препоръчва телетата, на които предстои първи сезон на паша, да бъдат третирани 3, 8 и 13 седмици след деня на извеждане. Това ще защити животните от гастроинтестинални и белодробни паразитни инвазии по време на сезона на паша, като се гарантира, че всички телета ще бъдат включени в програмата на третиране и няма да останат нетретирани животни на пасището.
Третираните животни трябва да бъдат постоянно наблюдавани в съответствие с изискванията на добрите животновъдни практики.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва интрамускулно или интравенозно.
Intermectin Super е предназначен за употреба само при говеда и не трябва да се използва при други видове животни поради възможността от възникване на тежки неблагоприятни реакции, включително и смъртни случаи при кучета.
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
При някои говеда е бил наблюдаван временен дискомфорт след подкожно приложение. Била е отчетена ниска честота на оток на меките тъкани в мястото на инжектиране. Тези реакции отзвучават с времето без лечение.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Intermectin Super трябва да бъде прилаган в еднократна доза от 1 ml на 50 kg т.м. или 200 µg ивермектин и 2 mg клорсулон на kg т.м. (еквивалентно на 1 ml Intermectin Super на 50 kg т.м.). 
Продуктът трябва да бъде прилаган единствено чрез подкожно инжектиране в кожната гънка пред или зад рамото.
Доза, по-голяма от 10 ml, трябва да бъде разделена в две места на инжектиране. 
Препоръчва се използването на стерилна 17 размер 1/2 инча (15-20 mm) игла. Стерилната игла да се сменя на всеки 10-12 животни или по-скоро при замърсяване.
За осигуряване прилагането на точна доза, телесната маса трябва да бъде определена възможно най-точно; точността на дозиращото устройство трябва да бъде проверена.
Когато температурата на продукта е под 5 °C, може да възникне затруднение при приложението, поради увеличаване на вискозитета. 
Затоплянето на продукта и инжекционното оборудване до 15 °C значително ще увеличи лекотата, с която продуктът може да се инжектира. Различни места на инжектиране трябва да се използват за други парентерални продукти които се прилагат едновременно.
При използване на опаковки от 200 ml, 500 ml и 1000 ml да се използва само автоматична спринцовка. За опаковките от 50 ml се препоръчва употребата на многодозова спринцовка.
 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Доза, по-голяма от 10 ml, трябва да бъде разделена в две различни места на инжектиране за редуциране на временен дискомфорт или реакция в мястото на инжектиране.
С цел избягване на вторични реакции, които се дължат на умрели Hypoderma в хранопровода или гръбначния стълб, се препоръчва приложението на продукта да става в края на периода на летежна активност и преди ларвите да достигнат техните места за почивка: потърсете професионален съвет за правилното време за лечение.
Този продукт не съдържа антимикробиални консерванти.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: 66 дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация.от хора.
Не се разрешава за употреба при нелактиращи млечни крави, включително бременни юници в рамките на 60 дни от отелването.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
За употреба само при говеда и нелактиращи млечни крави.    
Трябва да се предприемат необходимите мерки за избягване на следните практики, защото те увеличават риска от възникване на резистентност и могат да доведат до неефективно лечение:
- Твърде честото и многократно използване на антихелминтици от същия клас, за продължителен период от време;
- Прилагането на по-ниска доза, което може да се дължи на подценяване на телесната маса, неправилно приложение на продукта или липса на калибрация на дозиращото устройство (ако има такова). 
Предполагаеми клинични случаи на резистентност към антихелминтици трябва да бъдат допълнително изследвани, използвайки подходящи тестове (напр. редукционен тест на броя на яйцата във фекалиите). Когато резултатите от тестовете категорично показват резистентност към определен антихелминтик, трябва да се използват антихелминти, принадлежащи към друг фармакологичен клас и притежаващи различен механизъм на действие.
Резистентност към макроцикличните лактони (включително ивермектин) е била докладвана при Cooperia spp. при говеда в ЕС. Следователно употребата на този продукт трябва да се базира на локалната (регионална, ниво ферма) епидемиологична информация, относно възприемчивостта на нематодите и препоръките за това, как да се ограничи допълнителна селекция на резистентност към антихелминтици.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Да не се пуши, яде или пие при работа с продукта.
Трябва да се избягва директният контакт с кожата. Ръцете да се измият след работа с продукта.
Вземете всички необходими мерки за избягване на самоинжектирането: продуктът може да причини локално дразнене и/или болка в мястото на инжектиране.
Бременност и лактация:
Intermectin Super е безопасен за употреба по време на целия пероод от бременността или лактацията. Въпреки че, не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация, включително бременни животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.
Intermectin Super не повллиява заплодяемостта при кравите и биковете и може да бъде прилаган на животни от всякакви възрасти, включително млади телета.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: 
Не са известни.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Приложението на 25 ml Intermectin Super на 50 kg т.м. (25 x препоръчаната доза) води до реакция в мястото на приложение (включваща тъканна некроза, оток, фиброза и възпаление). 
Не са наблюдавани други неблагоприятни реакции, свързани с приложението на продукта.
Несъвместимости: Не са известни.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пластмасови флакони от 50, 100 и 500 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN