КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

CEFTIONEL-50

инжекционна суспензия за говеда и свине
CEFTIONEL-50
Ceftiofur (като hydrochloride) 50.0 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

инжекционна суспензия за говеда и свине

Подходящо за
ГоведаГоведа
СвинеСвине
CEFTIONEL-50
СЪСТАВ
Ceftiofur (като hydrochloride) 50.0 mg/ml
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда: за лечение на бактериални респираторни заболявания, причинени от Pasteurella haemolytica (Mannheimia spp.), Pasteurella multocida и Haemophilus somnus.
За лечение на остра интердигитална некробацилоза (панарициум, копитен гнилец), причинена от Fusobacterium necrophorum и Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).
За третиране на бактериални компоненти в случай на остър следродилен метрит до 10 дни след отелването, причинен от Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes и Fusobacterium necrophorum, чувствителни към цефтиофур. Показанието за използване при метрит е ограничено до случаите, при които лечението с друг антимикробен агент е неуспешно.
Свине: за лечение на бактериални заболявания, причинени от Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae и Streptococcus suis.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към цефалоспорини и други β-лактамни антибиотици.
Да не се използва при животни със сериозно увредени бъбречни функции. 
Да не се използва едновременно с тетрациклини, хлорамфеникол, макролиди и линкозамиди. 
Да не се използва при домашни птици (включително в периода на яйценосене), поради риск от разпространение на антимикробна резистентност сред хората.  
Както всички останали продукти, употребата на CEFTIONEL-50 е противопоказна при животни, които по-рано са проявили свръхчувствителност към продукта. Пеницилините и цефалоспорините могат да предизвикат алергични реакции при чувствителни животни. Локалното излагане към подобни антимикробиални средства, включително цефтиофур, може да предизвика умерени до тежки алергични реакции при някои животни. Повторното или продължителното излагане на действието на продукта може да доведе до свръхчувствителност. Да не се инжектира интравенозно.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Могат да се наблюдават реакции на свръхчувствителност, които не са свързани с дозата. Алергичните реакции (напр. кожни реакции, анафилаксия) може да възникнат случайно. 
При прасета могат да се наблюдават леки реакции в мястото на инжектиране, като обезцветяване на фасциите и мазнините, за период до 20 дни след третирането.
При говедата могат да се наблюдават леки възпалителни реакции в мястото на инжектиране, като оток и обезцветяване на подкожната тъкан и/или фасциалната повърхност на мускулите. При повечето животни клиничното възстановяване става до 10 дни след приложението, но тъканното обезцветяване може да продължи 28 дни или повече.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ 
Прасета: 3 mg цефтиофур/kg т.м./ден за 3 дни, интрамускулно или 1 ml/16 kg т.м.
Говеда: Респираторни заболявания: 1 mg цефтиофур/kg т.м./ден за 3 до 5 дни, подкожно или 1 ml/50 kg т.м.
Остра интердигитална некробацилоза: 1 mg/kg т.м./ден за 3 дни, подкожно или 1 ml/50 kg т.м.
Остър следродилен метрит, до 10 дни след оттелване: 1 mg/kg т.м./ден за 5 последователни дни подкожно или 1 ml/50 kg т.м.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Прасета: месо и вътрешни органи: 5 дни.
Говеда: месо и вътрешни органи: 8 дни; мляко: нула дни.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Да се разклати добре преди употреба за суспендиране на продукта. 
При проява на алергични реакции лечението трябва да се прекрати.
Неправилната употреба на продукта може да доведе до възникване на бактериална резистентност към цефалоспорините.
Употребата да продукта трябва да е базирана на тестове за чувствителност при спазване на официалната и местната антимикробиална политика. 
Препоръчаната доза трябва да се спазва, защото предозирането може да доведе до проява на токсичен ефект. 
 
Използването на CEFTIONEL-50 може да представлява риск за общественото здраве поради разпространение на антимикробна резистентност.
CEFTIONEL-50 трябва да бъде запазен за лечение на клинични състояния, които слабо се повлияват или се очаква да се повлияят слабо от лечението от първа линия. При употреба на продукта трябва да бъде взета под внимание официалната, националната и регионалната антимикробна политика. Повишеното използване, включително използването на продукта извън дадените инструкции, може да увеличи честотата на резистентност. Когато е възможно CEFTIONEL-50 трябва да се използва само въз основа на подходящо изследване.
 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Пеницилините и цефалоспорините могат да доведат до свръхчувствителност (алергия) след инжектиране, инхалация, поглъщане или контакт с кожата. Свръхчувствителността към пеницилините може да доведе до кръстосана реакция с цефалоспорините и обратното. Понякога алергичните реакции могат да бъдат сериозни. 
Хората с известна свръхчувствителност към цефтиофур трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. 
Ако след след излагане се проявят симптоми като кожен обрив, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката на продукта.
Подуване на лицето, устните или очите или затруднения с дишането са по-сериозни симптоми и изискват спешна медицинска помощ.
Бременност:
Въпреки, че проучванията при лабораторни животни не показват никакви доказателства за тератогенност, аборти или влияние върху репродукцията, безопасната употреба на цефтиофур не е доказана при изследвания с бременни крави и свине. 
Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:
Ниската токсичност на цефтиофур е доказана при опити с прасета, като цефтиофур натрий е бил приложен интрамускулно в доза 8 пъти по-висока от препоръчаната дневна доза в продължение на 15 последователни дни. 
При говеда не са наблюдавани признаци на системна токсичност след значително парентерално предозиране.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN