КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

KETOSOL-100

Инжекционен разтворинжекционен разтвор за говеда, свине и коне
KETOSOL-100
Кетопрофен 100 mg/ml Стъклени флакони от 100 ml

Инжекционен разтворинжекционен разтвор за говеда, свине и коне

Подходящо за
ГоведаГоведа
КонеКоне
СвинеСвине
KETOSOL-100
СЪСТАВ
Ketoprofen 100,0 mg. 
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
Говеда: 
Заболявания, свързани с възпаление, болка или температура: 
Инфекции на дихателните пътища, мастит. Когато е необходимо, кетопрофенът трябва да се комбинира с подходяща антимикробна терапия. 
Остеоартикуларни нарушения и нарушения на опорно-двигателната система, като накуцване, артрит, както и за облекчаване на затрудненото изправяне след раждане, наранявания. 
 Cвине: 
Заболявания, свързани с възпаление, болка или температура: 
Лечение, свързано със синдром на мастит-метрит-агалаксия (MMA), инфекции на дихателните пътища. Когато е необходимо, кетопрофенът трябва да се комбинира с подходяща антимикробна терапия. 
Kоне: 
Заболявания, които засягат остеоартикуларната и опорно- двигателната система, свързани с остра болка и възпаление: 
Накуцване в резултат на травма, артрит, остеит, тендинит, бурсит, навикуларен синдром, ламинит, миозит. 
Кетопрофен е показан и при възпаление след операция и за симптоматично лечение на колики. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Да не се използва при животни, страдащи от сърдечно-съдови, чернодробни или бъбречни заболявания, когато е налице вероятност от стомашно-чревна язва или кървене. 
Да не се използва едновременно c други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) в рамките на 24 часа едно след друго. 
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите. 
Да не се използва при доказана кръвна дискразия. При липса на проучвания за безопасност, не използвайте при кончета на възраст под 15 дни. 
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Кетопрофенът може да причини дразнене на стомашно-чревния тракт, язва или бъбречна непоносимост. 
Интрамускулните инжекции понякога могат да причинят временно дразнене. 
Многократното приложение при свине може да доведе до обратима загуба на апетит. 
В много редки случаи са възможни алергични реакции. 
Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: 
- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) 
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). 
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ 
За интрамускулно (при говеда и свине) или интравенозно (при говеда и коне) приложение. 
Говеда: 3 mg кетопрофен/ kg телесна маса (съответстващо на 3 ml от продукта на 100 kg телесна маса), прилагани чрез интравенозна или дълбока интрамускулна инжекция веднъж дневно за период до 3 последователни дни. 
Коне: 2,2 mg кетопрофен/ kg телесна маса (съответстващо на 1 ml от продукта на 45 kg телесна маса), прилагани чрез интравенозна инжекция веднъж дневно за период от 3 до 5 последователни дни. 
За лечение на колики обикновено е достатъчна една инжекция. Преди всяка следваща инжекция е необходимо да се направи оценка на клиничното състояние на коня. 
Свине: 3 mg кетопрофен/ kg телесна маса (съответстващо на 3 ml от продукта на 100 kg телесна маса), прилагани еднократно чрез дълбока интрамускулна инжекция. 
 
КАРЕНТЕН СРОК 
Говеда: 
Месо и вътрешни органи: 4 дни. 
Мляко: нула дни. 
Коне, cвине: 
Месо и вътрешни органи: 4 дни. 
Не се разрешава за употреба при кобили, чието мляко е предназначено за консумация от хора. 
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: 
Няма. 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Употребата при всякакви животни на възраст по-малка от 6 седмици или при животни в напреднала възраст може да носи допълнителен риск. Ако такава употреба не може да се избегне, животните може да имат нужда от намалена доза и внимателно проследяване. 
Да се избягва употреба при дехидратирани, хиповолемични или хипотензивни животни или при животни в състояние на шок, тъйкато има потенциален риск от повишена бъбречна токсичност. 
Да се избягва интраартериалното инжектиране. 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: 
Хора с известна свръхчувствителност към кетопрофен и/или бензилов алкохол трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. 
При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. 
Продуктът може да причини дразнене при контакт с кожата или очите. Избягвайте попадане върху кожата и очите. 
При случаен контакт с кожата, измийте добре със сапун и вода. При случаен контакт с очите, изплакнете обилно с течаща вода в продължение на 15 минути. Ако раздразнението продължи, потърсете медицински съвет.  Измивайте ръцете си след употреба. 
Бременност и лактация: 
Да не се използва при бременни кобили. 
При липса на данни за безопасност при бременни свине майки, да се прилага само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. 
Може да се използва при бременни и лактиращи крави. 
Продуктът е показан за употреба при лактиращи свине майки. 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: 
Трябва да се избягва едновременната употреба с кортикостероиди, диуретици или антикоагуланти. 
Някои НСПВС могат да имат високо свързване с плазмените протеини и да се конкурират с други продукти с високо свързване, което може да доведе до токсични ефекти. 
Трябва да се избягва съвместното приложение с нефротоксични продукти. 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): 
Предозирането може да доведе до стомашно-чревна язва или увреждане на черния дроб и бъбреците. Възможна е проява на анорексия, повръщане и диария. 
При наблюдавани симптоми на предозиране е необходимо започване на симптоматично лечение. 
Основни несъвместимости: 
При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти в една и съща спринцовка.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN