КЛИЕНТЪТ Е ЦАР ЗА НАС,
ЗАЩОТО НИЕ СЪЩEСТВУВАМЕ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО

IMOCHEM-120

разтвор за парентерална употреба при говеда, овце, коне и кучета
IMOCHEM-120
Imidocarb dipropionate 120 mg/ml Стъклени флакони от 50 ml

разтвор за парентерална употреба при говеда, овце, коне и кучета

Подходящо за
ГоведаГоведа
КонеКоне
ОвцеОвце
КучетаКучета
IMOCHEM-120
СЪСТАВ
Imidocarb dipropionate  120.0 mg/ml              
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Imochem-120 съдържа имидокарб, диамидин от карбаналиновата серия антипротозийни компоненти и е предназначен за лечение и профилактика на бабезиозата при говедата, за лечение на бабезиоза и анаплазмоза при овцете, за лечение на бабезиоза при конете и кучетата и за лечение на анаплазмоза при говедата.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при животни, изложени на действието на холинестеразни инхибиторни продукти или пестициди. 
Да не се използва интравенозно.
Да не се използва при овце, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Да не се използва при животни с увредена бъбречна или чернодробна функция.
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Най-често срещаните неблагоприятни реакции включват болка по време на инжектирането и слаби холинергични признаци (саливация, повръщане, изтечения от носа). Холинергичните неблагоприятни реакции могат да бъдат облекчени с приложението на атропин сулфат. Други реакции, които могат да се проявят, са затруднено дишане, диария, възпаление в мястото на инжектиране, лакримация, изпотяване и безпокойство. Рядко срещани неблагоприятни реакции са саливация, дискомфорт, мускулен тремор, тахикардия, кашлица и колики, както и смъртни случаи в следствие на анафилактоидни реакции.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.
 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ
За парентерална употреба.
 
Телета и говеда:
Бабезиоза
Лечение на бабезиоза: 1.0 ml/100 kg т.м., подкожно.
Предпазване от бабезиоза: 2.5 ml/100 kg т.м., подкожно, един месец преди предполагаемо излагане.
Анаплазмоза
Лечение на анаплазмоза: 2.5 ml/100 kg т.м., подкожно.
Елиминиране във фазата 
на носителство: 4.0 ml/100 kg т.м., подкожно, приложена двукратно с 14-дневен интервал. 
Коне:
Лечение при Babesia caballi: 2.0 ml/100 kg т.м., веднъж дневно за 2 последователни дни, интрамускулно.
Лечение при Babesia equi: 3.5 ml/100 kg т.м., приложена 4 пъти с итервал от 72 часа.
Овце:           1.0 ml/100 kg т.м., интрамускулно.
Кучета: 0.5 ml/10 kg т.м., подкожно или интрамускулно. Дозата да се повтори след 2 седмици за общо 2 третирания.
 
КАРЕНТЕН СРОК
Месо и вътрешни органи: 90 дни.
Мляко: 21 дни (крави).
Не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Не се разрешава за употреба при коне, чието месо е предназначено за консумация от хора.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Да не се прилага интравенозно.
Телесната маса трябва да бъде точно определена и дозата да бъде прецизно изчислена.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Трябва да се избягва инцидентното самоинжектиране. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.
Да не се работи с продукта при медицински съвет да не се влиза в контакт с компоненти, които проявяват антихолинестеразна активност. 
При попадане върху кожата и в очите, да се измият незабавно. 
Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, непозволяващи проникване, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт. 
При проява на неблагоприятни реакции, свързани с антихолинестеразна активност, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.
Бременност и лактация:
Лабораторните проучвания при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за тератогенност. 
При прилагане при бременни животни е установено, че дори да премине плацентарната бариера, имидокарбът не проявява неблагоприятен ефект спрямо плода. 
Не се разрешава за употреба при овце, чието мляко е предназначено за човешка консумация.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
При увеличаване на дозата с 1.75 x препоръчаната доза, могат да се проявят признаци на антихолинергична активност. 
Смъртни случаи могат да бъдат наблюдавани при увеличаване на дозата с 5 пъти над препоръчаната. 
При предозиране може да се използва атропин сулфат.
Несъвместимости:
Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.
 
ВИД И РАЗМЕР НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 50 ml
 
 

Синхроген Фарма ООД   |   1799 София   |   ж.к. Младост 2, блок 262, офис А2   |   е-mail: info@synchrogen.eu

  Начало

За нас

Партньори

Продукти

Разни

Контакти

Търсене

BGEN